Institucione Shtetërore 1244 Aksesime

Agjencia e Sigurimeve Shoqërore

Rreth Agjencia e Sigurimeve Shoqërore

Sigurimet shoqërore mbrojnë në mënyrë të detyrueshme gjithë shtetasit ekonomikisht aktivë, në rastin e pakësimit të të ardhurave si pasojë e barrëlindjes, pleqërisë, invaliditetit dhe humbjes së mbajtësit të familjes. Sigurimet shoqërore, gjithashtu, i japin mbrojtje të detyrueshme gjithë personave të punësuar në rastin e pakësimit të të ardhurave si pasojë e paaftësisë së përkohshme të shkaktuar nga sëmundja, aksidenti në punë, sëmundja profesionale dhe papunësia.
Sigurimet shoqërore u japin mbrojtje edhe shtetasve shqiptarë dhe personave pa shtetësi, ish-shtetas shqiptarë, që janë jashtë shtetit, në përputhje me konventat.
Personat e siguruar kanë të drejtë për pension pleqërie në moshën 65 vjeç burrat dhe 60 vjeç gratë, gjithashtu përfitojn të ardhurat për sëmundje, kur vërtetohet me raport mjekësor se ai është përkohësisht i paaftë për të punuar.

Facilitete

  • Orar Zyrtar Pune

Tags

Vendndodhja :

  • Adresa : Bulevardi " Rreshit Collaku " Lagja nr. 2